גילוח שער בלייזר

שאלה: 

שלום לכבוד המארי ערוסי שליט"א הפנו אותי לתשובתו הרמה באתר נצח ישראל אודות הסרת שיער הפנים בלייזר לצמיתות. ושם קבע כבוד הרב מסמרות וכללים בקביעת הלכה, ושמעתיה פעמים רבות, ויישר כוחו של הרב.
ובכל זאת, עני אני, ולכן אשאל את השאלות הבאות:
1. מארי בדעת רבנו טוען כי "מספרים כעין תער אסור" אך מארי התיר לגלח בסם, וכבוד הרב התיר בנצח ישראל להוריד את שער הזקן ע"י שעוה. ואף על פי ששתי הדרכים הללו מובילים לאותה תוצאה - פנים חלקות. מדוע אם כן יש איסור להתגלח במכונת גילוח? שהרי זוהי אותה תוצאה - פנים חלקות, ושיטה זו יכולה להיקרא "סם כעין תער" או "שעוה כעין תער".
2. רבנו כתב שם בהמשך כי העברת השער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה שאסור מדברי סופרים, אך דברים אמורים רק במקום שאין מעבירים אלא נשים, אבל במקום שמעבירים השער האנשים, אם העביר אין מכים אותו. וכת"ר דייק בדברי רבנו: "במקום שרק הנשים נוהגות לגלח" וכן "במקום שייחודי לנשים" ואז עובר על לאו, אך אם זהו מקום שיש גברים הנוהגים כן, זה לא הנהגה מיוחדת רק לנשים, ואינו עובר על איסור. ודייק שוב לומר מארי, כי במקום שרק נשים נוהגות להסיר שער ערוה, ואף גבר אחר לא נוהג כן - הרי שגבר כי יעשה כן עובר עבירה, גם אם מגלח בסם ולא רק בתער, כי הוא מידמה להנהגות הנשים ומה לי תער מה לי סם. אך במקום שגם גברים וגם נשים עושים כן - אין כאן הידמות לאשה. ועינינו רואות ולא זר, כי היום גברים רבים מסירים שער בית הערוה לא מכיון שרוצים להידמות לנשים, אלא מסיבות של נקיות ואסתטיקה. ורבים הם המרפאות העושות הסרת שער בלייזר במפרסמות שזה גם לגברים ובמקום הערווה. האם מבחינה הלכתית צרופה גבר המסיר שער בית הערוה בימינו שלא רק הנשים מסירות שיער זה אלא גם גברים עובר עבירה? שהרי אין זה שרק הוא מקרב הגברים עושה זאת, אלא ישנם רבים העושים כן. וכמובן, שאיני מתייחס כאן למה שאמר מארי בדבריו החכמים והמחוכמים "הרחק מין הכיעור ומין הדומה לו". וד"ל.

תשובה: 

1. לא אסרו חכמים סם כעין תער, רק מספרים כעין תער, כי גם במספריים יש דמיון מסוים לתער, שהוא כלי גזיזה וגילוח.
2. ראשית, עדיין איני יודע את היקף התופעה, שאתה מציין, שנית, אם תופעה זו מצויה, בעיקר בקרב אותם המטשטשים את ההבדלים שבין המינים, בכוונת מכוון, על אלה אני בוכיה, ואין למדים מהם. שלישית, ועדיין נשארת המלצתי להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לו.

תאריך: 
19/11/11 כ"ב חשון התשע"ב
x

Audio Playlist