שאלות שונות בדעת הרמב"ם

שאלה: 

לק"י יורנו רבינו הצטברו לי שאלות וקושיות במשנת הרמב"ם ואשמח אם הרב יסייע לי להתיר ספקותיי 1- הרמב"ם כתב בהלכות שמיטה הלכה ראשונה וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה ומאידך כתב שאין אסור מהתורה אלא רק 2 אבות ו2 תולדו כמו שבאר בהמשך גם בספר המצוות נראה שיש סתירה לנאמר שם כתב במצות ל"ת רכא "ולמה יצאו להקיש אליהם: מה זרע וזמיר מיוחדין שהן עבודה בארץ ובאילן, אף אני אין לי אלא דבר שהוא עבודה בארץ ובאילן– לא מובן לי שיטת הרמב"ם כלל 2- הרב קאפח בהלכות חנוכה אות כ אמר שאין מקום לשיטת הרמב"ם להוסיף אמירת הלל ביום העצמאות כיוון שאין להוסיף אחרי שאין לנו נבואה. אך ך לכאורה הרב מצוות חנוכה הוסיפו גם שלא הייתה נבואה בישראל 3- מה הוא המקור ברמב"ם גם לדברי הרב עצמו שאין להוסיף שום דבר אחר שאין לנו הסמכות בבקשה מה המקור לשיטה זו בהרמב"ם?
תודה רבה לכבוד הרב ושכרך כפול מהשמיים

תשובה: 

1. שיטת רבינו שההיקש האמור לעניין חיוב מלקות, הוא רק לעניין שתי התולדות שנתפרשו, לא יותר, על שני אבות, על שני התולדות שפירשם רבינו כהלכה.
2. אנשי כנסת הגדולה, ואחרוני הנביאים, שתיקנו מצווה לקרוא את המגילה בברכה, והיא ההלל של פורים, הם הניחו את היסוד לנס חנוכה, שראו ברוח קודשם, שהוא עתיד להתרחש, ולכן רבינו ערך את הלכות מגילה וחנוכה ביחד, אפילו לגבי מספר הפרקים, כאילו היא חטיבה אחת.
3. לצערי, לא הבינותי שאלתך זו.

תאריך: 
17/06/14 י"ט סיון התשע"ד
x

Audio Playlist