שינה בבית הכנסת.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
ראיתי בספר תשובות מארי יוסף קאפח, שמותר לאכול בבית הכנסת, כיוון שבית הכנסת נבנה על דעת זה שיהיה מותר לאכול בו.
רציתי לשאול, האם לפי דעתו, מותר גם לישון בבית הכנסת, בגלל הטעם שבית הכנסת נבנה על דעת שישנו בו? או שמא אסור?
ב. האם יש לדעת מארי זצ"ל, חילוק בין שינת עראי, לשינת קבע?

תשובה: 

לפי הדין אסור לאכול ולשתות בבית הכנסת. מארי ציין, שאם נבנו על תנאי שיעשו כן - מותר. שינה בביהכ"נ אסורה, אפילו עראי, שו"ע, או"ח, קנא,
ג. ולתלמידי חכמים, מותר אפילו קבע, עיין משנה ברורה, שם, ס"ק מז, אם הוא לומד שם בקביעות. וי"א שתנאי מועיל גם לשאר צרכים, לא רק לאכילה ולשתייה, אלא גם לשינה.

תאריך: 
29/07/16 כ"ג תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist