נישואים ללא קידושין

שאלה: 

שלום כבוד הרב מארי כותב בהלכות אישות עמ' כא: "אך אם ייחדה לו לשם אישות ללא קידושין... אין בה איסור לאו אך יש בה איסור עשה...". מזאת עולה שבני זוג יהודים שחיים יחד ללא קידושין והחליטו להפרד צריכים גט. שהרי הם בגדר נשואים אחרת היו עוברים על לאו של קדשה. האם נכון הדבר? ואם כן, האם יש הבחנה בין היו מחללי שבת בפרהסיא לבין שלא מחללים. שהרי אם מחללים שבת בפרהסיא נלמד מדין הגוים שאין אצלם אשת איש ביחס ליהודי. ופטורים מגט. ושמא יש לומר שתמיד פטורים מגט כדי שלא לעודד את התופעה הזו בימינו? ילמדנו רבנו

תשובה: 

איש הבא על אשה, לא לשם אישות, הרי זו ביאת זנות, ועברו שניהם על לא תהיה קדשה בבנות ישראל. אולם איש הבא על אשה לשם אישות, לא לנישואין, כי נישואין הם מושג הלכתי ע"י חופה וקידושין, וחיי אישות, להבדיל מביאת זנות, הם חיי אישות בין בני זוג, שייחדו עצמם כאיש ואשה, אך בלי חופה וקידושין. בני זוג כאלה, לא עוברים על לאו, לא תהיה קדשה. ולכן הם מבטלים מצוות עשה, לקדש אשה, כדת משה וישראל, בני זוג כאלה, כשיפרדו, אם יפרדו, אינם צריכים גט. כי מעולם לא נהיו נשואים כדת משה וישראל. לאור כל הנ"ל, אין בשאלתך זו, רלבנטיות למקרה שבני הזוג או מי מהם מחלל שבת בפרהסיא.

תאריך: 
08/12/16 ח' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist