דילוג לתוכן העיקרי

חופת נידה

שאלה

שלום עליכם לכבוד הרב,
אבקש לשאול מספר שאלות:
א. עסקנו בישיבה בסוגיא בכתובות דף נו ע"א, שם מבואר שלדעת רבנו צריך שהכלה תהיה ראויה לביאה בשעת החופה, ואם לא כן, לא נחשבת אשתו. מרן בש"ע פסק בסתם כדעת רבנו וביש אומרים הביא את המקילים. שאלתי היא מה היו נוהגים אבותינו בתימן אם הזדמן מצב כזה שהכלה פירסה נידה לפני החופה? האם היו עושים קידושין מחדש לאחר טהרתה? או שגם בזמנם סמכו על המקילים בדבר?
ב. הנוהגים גם כיום כדעת הרמב"ם מה עליהם לעשות במקרה כזה?
ג. לגבי זמן תפילת שחרית שנוהגים אבותינו מקדם קדמתא להתפלל מוקדם אף קודם הנץ החמה יחסית בהרבה זמן (זמן קבוע של תפילה ב -5 וחצי כפי שנוהגים היום), על מה סמכו לעשות כן? שהרי גם ברמב"ם מבואר שהתפילה סמוכה לק"ש ואת ברכות ק"ש מסיים לברך כבר בנץ והתפילה עצמה היא בנץ?
ד. האם גם כיום ניתן לסמוך להתפלל לכתחילה במניין כזה על אף שישנם עוד מניינים שלכא' הם יותר לכתחילה לרוב הפוסקים? מחילה על האריכות, ותודה רבה לכבוד מורנו הרב, שה' יתמיד בריאותך

תשובה

א. נפלו אי דיוקים בשאלתך. האישה מתקדשת לאיש כדמו"י, גם אם היא נידה. והיא הופכת להיות מקודשת לו, ואסורה על כל העולם כאשת איש. אולם אסור להיות עמה, עד שיכניסנה לחופה לפחות בפני עשרה, ויאמרו שבע ברכות, ואז יתייחד עמה. ולכן היא צריכה להיות טהורה, אם הא נידה, אין החופה חופה. והיא ברמה של מקודשת לו, ודינה כאשת איש, אבל לא נשואה לו, במובן הסופי של העניין, שיוכלו להיות כאיש ואשתו לכל דבר. לכן כשהיא טהורה, בני הזוג מתייחדים בפני עדים, גם אם מדובר במספר ימים אחרי החתונה, אם זה יוצא בשבעת הימים, הדבר מצוין, מברכים שבע ברכות מחמת סעודת חתנים, עם פנים חדשות ואז מתייחדים, ואם כבר חלפו שבעת הימים רק מתייחדים בפני עדים. איני יודע כיצד נהגו בתימן, אפשר שהיו דוחים את החופה, עד שתטהר. בימינו הקידושין והחופה הם במעמד אחד, ולא דוחים את החופה כדי לא לגרום להפסד ולבושה, וסומכים על פוסקי הלכה שחופת נידה בת תוקף וכאמור, המדקדקים חוזרים על והחופה, כשהיא טהורה כמפורט לעיל.
ב. בתימן נהגו לראות את השמים, וכשכבר הם בהירים, מתפללים שחרית, וזה קרוב להנץ, כי לפי רבינו, אין מדקדקים בזמן הנץ, כי אין זמנו מדויק.
ג. המתפללים בימינו צריכים להיזהר, שלא יתפללו לפני עלות השחר, אלא אחרי עלות השחר, וידאגו לכך שיוכלו להגיע לזמן ציצית ותפילין המפורסמים בלוחות.