חטאת העוף

שאלה: 

ב"ה שלום כבוד הרב בבקשה מה הכוונה וגם לא לאשר קטנו עבה ממתנינו
ויקרא ה ח קטע מספר החינוך מצוה קכד - שלא להבדיל הראש בחטאת העוף כבר אמרנו במצות בנין הבית שאין בנו יכולת וגם לא לאשר קטנו עבה ממתנינו (?), למצוא טענה גם על צד הפשט בפרטי הקרבנות, ודי לנו למלאכתינו זאת להודיע בענין הקרבנות דרך כלל קצת טעם על צד הפשט, וכבר כתבתי למעלה מה שידעתי ושמעתי. ועניין המליקה והאזהרה שלא יבדיל, גם זה מפרטי הקרבן הוא. ואך אמנה, אשר לא יחוש להוציא כל רוחו יוכל להשיב כי אולי בדבר המליקה הנעשית ביד הכהן בחטאת העוף, שהוא קרבן של עני, רמז שימהר כל אדם בתכלית המהירות צרכו של עני, ועל כן אינו צריך קרבנו שחיטה, שלא יצטרך הכהן לחזר אחר הסכין ולבודקו, ויתבטל העני שם ממלאכתו בינתים. גם להפליג המהירות אמר שיתחיל ממול ערפו, כי הוא המוכן אל ידו, ולא יצטרך להפך הצואר אל צד הסימנין. ועוד יש רמז בענין המליקה שהיא ממול העורף בתורים ובני יונה, שנמשלו ישראל בהם, שלא נהיה קשי עורף.
תודה ממשה

תשובה: 

מחבר ספר החינוך נוהג להגדיר את המצווה ולהטעימך ובדרך כלל הוא הולך בדרכו של הרמב"ם, אבל בעניין טעמו של הרמב"ם בעניין הקרבנות, מחבר ספר החינוך רוצה לסטות מדרכו של הרמב"ם, והוא מתנצל בגלל שהרמב"ם היה גדול מאוד בתורה, הרבה יותר ממחבר ספר החינוך, לפי דברי מחבר ספר החינוך. ולכן הוא השתמש בביטוי מליצי שקטנו של הרמב"ם, כלומר אצבעו הקטנה עבה יותר מהמותן של מחבר ספר החינוך.

תאריך: 
21/11/18 י"ג כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist