נשיאת כפיים

שאלה: 

השלום והברכה לכבוד מורינו יכ"ו יצ"ו יאריך ימים על ממלכתו
התבקשתי לשאול את הרב כמה שאלות
1. בענין ברכת כהנים מי אומר את המילה "כהנים" לפני שהם מתחילים לברך? שליח ציבור או אחד מהקהל?
ומה עושים כשמתפללים תפילה אחת בלי לחש, ויש כהנים, מי רשאי לומר את המילה "כהנים" והאם זה לא הפסק לאחד מהקהל או לשליח ציבור?
2. האם מנהגינו להרים את עקבינו ב"אלודי נצור" כשאומרים "עשה למען וכו'..."? (לא מצאתי אם יש את דעת מארי ברבנו).
3. האם אפשר לנהוג כפי רבנו שאין פעמיים יהיו לרצון " בסוף שמונה עשרה ולא לומר אחרי זה "עושה שלום"? או איך מנהג תימן בענין זה?
4. ראיתי ברבנו שבת פט"ז הערה ל"ה שמארי כותב "ולפיכך נראה דיפה יש לסמוך על חוטי החשמל והטלפון משום צורת הפתח וכו'.. אשמח לקבל הסבר מהרב
בברכת "ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום"

תשובה: 

1. הש"ץ הוא האומר, כהנים, אלא שהיו שאמרו, שכשיש לחש וחזרה, שאחד מן הציבור יאמר את המילה כהנים, ולא הש"ץ.

אך לפי עיקר הדין, גם בלחש וחזרה, הש"ץ הוא שאומר "כהנים", ואין זה הפסק, כי היא חלק מברכת כהנים.

2. נהגנו לעשות כן.

3. נהגו לומר פעמיים יהי רצון, אבל אפשר לנהוג כרבנו לומר פעם אחת יהי רצון.

3. לדעת מארי, ערוב צורת פתח, הוא כחומה מסביב לעיר, ולדעתו ,גם עמודי חשמל, עד החוטים, הם כמו קנים ומעליהם חוט, שיוצרים צורת פתח.

תאריך: 
13/08/19 י"ב אב התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist