24000 תלמידי רבי עקיבא

שאלה: 

לפי משנת רבנו מה פירוש האגדה ביבמות סב ב שכל השנים עשר אלף זוגים תלמידים שהיו לו לרבי עקיבה, שלא נהגו כבוד זה לזה, מתו בפרק אחד, מפסח ועד עצרת? (והתלמוד ממשיך "כולם מתו מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה.")

 

תשובה: 

לפי רבנו, זו אגדה, שאפשר שהיה לה רקע היסטורי. אבל ככל אגדה יש לה מסרים חשובים, שר' עקיבא אמר חביב אדם שנברא בצלם, ובכל זאת תלמידיו נכשלו, ואם כך, צריכים אנו להיזהר וקל וחומר, שמא ניכשל, והזמן בין פסח שיצאנו לחירות משעבוד המצרים לבין עצרת שניתנה לנו תורה שאמורה לשחרר אותנו מיצרינו, צריכים אנו לעבוד על מידותינו, ונלמד לקח מתלמידי ר"ע. ומספר המתים במגיפה, אפשר שהוא על דרך הגוזמה.

 

תאריך: 
10/05/20 ט"ז אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist