הלכה וכלכלה - פיקוח על מחירים

שאלה: 

"במסכת בבא בתרא פט ע א טוען שמואל שאין צורך בפיקוח על המחירים שהרי מנגנון השוק ידאג לאיזון טבעי כפי שמסביר הרשב״ם  ושפקוח על המחירים נחוץ להתגונן מפני הרמאים 

רבנו הלכות גנבה ח כ .    

 "חייבין בית דין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שיהיו מחזרין על החנויות ומצדקין את המאזנים ואת המידות ופוסקין השערים. וכל מי שנמצא עמו משקל חסר או מידה חסרה או מאזנים מקולקלין, רשות יש להן להכותו כפי כוחו ולקנסו כפי ראות בית דין לחזק הדבר, וכל מי שמפקיע את השער ומוכר ביוקר מכין אותו וכופין אותו ומוכר כשער השוק"

 שאלות:

א: האם כוונת רבנו שאומר ״ וכל מי שמבקיע את השער״ הם הרמאים??
ב :משמע לכאורה מדברי רבנו שבית הדין מתערב רק  בחריגות קיצוניות מעבר לשער הרווח ואינו מתערב בקביעת שער הרווח עצמו     בהלכות מכירה יד א-ב  פסק רבנו שבית דין קובע את השערים של סחורות מסוימות. דברי רבנו אינם תואמים את ההלכה שלעיל ולכן לא ברורים לי.  

ג: אשמח לשמוע את דעת הרב לשאלת ״ הפקעת מחירים״ ידוע לי כי הפוסקים מתייחסים במידה מועטה מאוד לשאלה זו      (י רוזנברג - עמדת ההלכה כלפי התחרות בשוק ״כותב : ״שמסתבר שלמעשה בד״כ לא נהוג פיקוח כזה״)                                 

 

תשובה: 

רק בהפקעת מחירים ביה"ד מתערב, לבד מזה השוק חופשי, מלבד מוצרי יסוד חיוניים, שיש להם דין אונאה.

 

תאריך: 
17/05/20 כ"ג אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist