דילוג לתוכן העיקרי

Halacha

שאלה

I understand the rav can't answer my questions because he doesn't know all the facts. Can the rav explain explain when one is megaleh panim

תשובה

ובכן, במשנה, אבות, ג, יד, נאמר: ר' אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמלבין פני חברו ברבים, והמגלה פנים בתורה, אע"פ שש בידיו מעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא.

ונחלקו המפרשים לגבי המגלה פנים בתורה, רבנו בפיהמ"ש שם, כתב: "ומגלה פנים בתורה, הוא העובר על מצות התורה בפרהסיא, ובפרסום, וזהו תכלית הכפירה, כמו שאמר יתעלה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, וענין מגלה פנים, שמגלה פניו בעזות, וזה לשונם (=של חז"ל) בפירוש דבר זה בגמרא פאה (=ירושלמי, פאה, פ"א, הל' א), אמרו מגלה פנים בתורה, העובר על דברי תורה בפרהסיא, כיהויקים בן יאשיהו". זו שיטת רבנו, כפי שלמדה מהירושלמי פאה. עיין לדוגמה פירוש המאירי על משנה זו, שמפרש שמדובר במי שמפרש ציווי התורה בצורה אליגורית, כגון שאין איסור לאכול בשר חזיר אלא שכוונת התורה שלא להתנהג באופן חזירי ומטונף כחזיר.