כשרות כלים לשומרי חליטה או מהדרין

מקורות: גמרא – עבודה זרה – לח: עה:-עו. רמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פרק ג' הלכה טז הערה כ"ג ו-כ"ד וכן פרק י"ז הלכה י"ח, הערה כב.

א. האם סתם כלים הם בני יומן?
ב. דין ספק ספיקא

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪