דיני תוספת חול על הקודש בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא יומא דף פא׳ עמודים א׳-ב׳
רמב"ם משנה תורה הלכות שביתת עשור.

תאריך: 
28/08/15 י"ב אלול התשע"ה
x

Audio Playlist