קדושת שני ימים טובים של ראש השנה ושו"ת בענייני שמיטת כספים

שני ימים טובים של ראש השנה - קדושה אחת או שתי קדושות,  לקולא או לחומרא

משעה 1:35:00 - שו"ת בענייני השמיטה ופרוזבול

מקורות:
גמרא מסכת ביצה דפים ג-ד, ה עמ' ב,  ו עמ' ב, י"ז עמ' א.
רבינו – הלכות שופר

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪