דיני גילוח הזקן ושימוש במכונת גילוח סם ולייזר

נאמר במשנה במסכת מכות דף כ' עמוד א':

הקורח קרחה בראשו והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו והשורט שריטה אחת על המת חייב שרט שריטה אחת על חמשה מתים או חמש שריטות על מת אחד חייב על כל אחת ואחת על הראש שתים אחת מכאן ואחת מכאן על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה רבי אליעזר אומר אם ניטלו כולן כאחת אינו חייב אלא אחת ואינו יחייב עד שיטלנו בתער רבי אליעזר אומר אפילו לקטו במלקט או ברהיטני חייב:

וכתב רבינו בפירוש המשנה:

לא יקרחו קרחה, לחייב על כל קרחה וקרחה, וכל זמן שתלש משערו על מת דוקא עד שגלה מראשו כגריס לוקה, ואף על פי שלא נתבאר בכהנים קרחה על מת, למדנו את זה בגזרה שוה ממה שנ' בישראל ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. ואמר ושרט לנפש, לחייב על כל שרט ושרט ועל כל נפש ונפש. ואמרו על הזקן חמשה, על השער שבלחי העליון מלקות, ועל הלחי התחתון מלקות, הרי אלו שתי מלקיות מצד ימין, וכן שתים מצד שמאל, ועל השער המשולשל שבזקן אחת. וממה שאתה צריך לדעת שהמגלח בידו הוא שחייב מלקות על הפאה ועל הזקן, ואין המתגלח חייב אלא אם סייע למגלח אותו אז לוקין שניהן. ורהיטני, ברזל שאינו משרש את השער וכורתו מעיקרו. ומלקטת, המלקחים, ואין הלכה כר' אלעזר.

המשנה עוסקת בשלושה איסורים:

  1. הקפת הראש – כלומר, אדם שגילח את פאות (צדדי) ראשו באופן יש רצף ללא שער בין מצחו לבין אחורי אזניו, חייב משום מקיף, וכל שכן אם גילח את כל ראשו.
  2. גילוח הזקן – איסור גילוח של 5 פאות הזקן: לחי עליון ימין ושמאל, לחי תחתון ימין ושמאל, ושיבולת הזקן. לדעת תנא קמא האיסור הוא רק בגילוח בתער (סכין) אולם מספרים אינו חייב מהתורה.
  3. שריטת הבשר ותלישת שער בגלל צער על המת.
תגיות: 
תאריך: 
11/11/17 כ"א חשון התשע"ח
x

Audio Playlist