המשך דיני תולעים הלכה למעשה שו''ת וארא התשע''ט

מקורות: גמרא, חולין, סז, א
רבינו, מאכלות אסורות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪