בית הקברות בכלל וקברי אבות וצדיקים בפרט בהלכה

ויחי התש''פ
מקורות:
גמרא תענית ט"ז ע"א; כ"ג ע"ב
גמרא סוטה לד ע"א
גמרא ברכות ס"ג ע"א
ירושלמי ברכות פ"ט ה"א
הרמב"ם הל' ע"ז והל' תענית והל' אבל ושמונה פרקים להרמב"ם

תאריך: 
13/01/20 ט"ז טבת התש"פ
x

Audio Playlist