דילוג לתוכן העיקרי

עשר המכות – מעשה נסים ומעשה כשפים בהלכה

מקורות: סנהדרין, דף סז ע"א ואילך דף נ"ו ע"ב ואילך פירוש הרמב"ן על דברים פ' יח פס' יד הרמב"ם הל' ע"ז פ' י"א הל' טו ואילך; הל' סנהדרין פ"ב הל' א מו"נ ח"ג פ' לז שו"ע יו"ד סימן קעט