דין כלי חמץ שלא משתמשים בהם בפסח

כלי חמץ שגונזים בפסח מה מידת הגניזה שצריך לגנוז אותם? ומה מידת הנקיות שצריכים לנקות אותם?

מקורות: גמ' פסחים דף כט עמוד ב - דף ל. רמב"ם משנה תורה הלכות חמץ ומצה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00