דילוג לתוכן העיקרי

שמירת הנפש - במה טעה ראש ממשלת ישראל וצדק נשיא ארה"ב בעת ביקורם במצדה?

האם מותר לשתות מים מגולים עומדים שנשארו ללא השגחה?

עד היכן מגיע הכלל חמירא סכנתא מאיסורא - האם גם בספק ספיקא?

האם ישנם שימושים חיצוניים המותרים במים המגולים?

אלו משקין אחרים נכללים במסגרת איסור זה?

האם איסור זה חל גם בתנאים הסטריליים של ימינו?