דילוג לתוכן העיקרי

היש היתר לישא אשה בימי "בין המצרים"?

האוסרים לישא אשה בימים אלו, האם מצד הדין או מנהג שנהגו לאחר התלמוד שמתיחס לחלק מתקופת "בין המצרים"?

הניתן להשוות לדיני תעניות על בצורות וכד' שישנו איסור מצד הדין שלא לישא אשה?

האם יהיה דין "בין המצרים" חמור יותר מדיני אבל פרטי שמותר לישא אשה למי שלא קיים פו"ר אפילו בתוך ה-30 יום?