האם יחיד רשאי לומר סדר קדושה בתפילת "יוצר אור"?

כיצד מסתדרת הסתירה לכאורה בדברי הרמב"ם במשנה תורה לעומת מה שכתב בנושא זה בתשובותיו?

האם ניתן לקרוא זאת בניגון וטעמי מקרא כקורא בנביא?

על מה מבוססת גירסת סדורי יהודי תימן הסותרת לכאורה את תשובת רבינו (שיג)?

תאריך: 
03/02/09 ט' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist