היתר עסקה-האם יכול לשמש הכשר לעבירות חמורות של גביית רבית גם כשהיא "רצחנית"?

מהם הגדרים של היתר עסקה עפ"י התלמוד באופן שישמש כהגנה מסוימת על המלוה?
שטר הכולל רבית-האם ניתן לגבות את הקרן? האם ניתן לגבות גם מנכסים משועבדים? היש לפסול העדים?
באלו תנאים מוציאים בית הדין סכומי הרבית שגבה המלוה ומחזירים אותם ללוה?

תאריך: 
10/05/09 ט"ז אייר התשס"ט
x

Audio Playlist