דילוג לתוכן העיקרי

מדוע איסור חלב נכרי תקף כיום למרות שלכאורה בטל טעמו של האיסור?

האם גזירת חכמי ישראל מתיייחסת דווקא על הגבינה ולא על חלב בהמה טמאה שניתן להבחין בו היות ואינו מתגבן?

הניתן לסמוך על הפיקוח הממשלתי ההדוק במדינות מסוימות על תעשיות החלב, כדי להתיר חלב נכרי מפני שאין חשש תערובת?

באלו נסיבות כשבטלה הסיבה יבטל גם האיסור, האם גם במצב שחכמי ישראל נמנו וגזרו או שאז יש לחכות עד שיבוא ב"ד אחר ויבטל הגזירה?