האם מותר להשכיר דירה ליהודי מחלל שבת בפרהסיה?

לדעת האוסרים, כיצד תתייחס ההלכה לשוכרים האוכלים מאכלות אסורות או בועלי נידות כיו"ב?

האם ניתן להשוות דין זה לדין איסור השכרת רכב לשבת ליהודי החשוד בעבירה של חילול שבת בפרהסיה?

אילו צעדים מומלץ לנקוט במיוחד בהסכם בין הצדדים כאשר באים להשכיר הדירה לאותו יהודי?

תאריך: 
31/01/10 ט"ז שבט התש"ע
x

Audio Playlist