דילוג לתוכן העיקרי

ראה את הלבנה טרם צאת הכוכבים או בעלות השחר, האם רשאי לברך ברכת הלבנה?

הניתן לדייק מדברי הרמב"ם: "אם לא ברך בלילה הראשון..." כסיוע לשיטת הרמ"א הסובר שיש לברך ברכה זו דווקא בלילה?

מהו המדד הקובע לפי הרמב"ם את מועד קידוש החודש ע"י בית הדין ובמקביל מועד ברכת הלבנה?

במה נשתנתה ברכת הלבנה משאר ברכות הראיה ומדוע?