כיצד מקיימים נפילת פנים?

האם מדובר בהשתחוויה תוך פישוט ידים ורגלים על הארץ כפוף להסתיגויות מסוימות, כפי תיאורו של הרמב"ם?
כיצד היא הקידה שמזכיר הרמב"ם ושהיתה נהוגה ע"י יהודי תימן ומדוע שינו שאר העדות ממנהגם הראשון?
היש כיום מגבלות על יהודי תימן לשוב וליפול על פניהם ע"פ המנהג המקורי?

תאריך: 
20/08/10 י' אלול התש"ע
x

Audio Playlist