מהו מנהג יהודי תימן באיסור תספורת בתקופה הקרויה "בין המצרים"?

מאימתי אסור להסתפר לפי התלמוד וכיצד פסקו רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע?
לנוהגים איסור תספורת מי"ז בתמוז, האם שייך להרחיב ולהחיל מנהג זה גם על גילוח הזקן?
כיצד התייחסו גדולי ישראל לאיסורים מכח מנהג בהשוואה לאיסורים מכח דין?

תאריך: 
22/07/11 כ' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist