שתיל אילן נושא פירות המועבר משקית ניילון לעציץ נקוב על משטח בטון, מה דינו לגבי תרומות ומעשרות וערלה?

ממתי מונים את שנות הערלה, מיום שנשתל האילן היות והוא ניטל עם הגוש שלו או מיום שהועבר לעציץ? 

האם הנחתו של העציץ ע"ג משטח בטון מבטלת את הגדרתו כעציץ נקוב ויתחייב בדיני הזרעים רק מדרבנן?

הניחו את העציץ במרפסת מקורה, האם לעובדה זו יש השפעה על דין הפרשת תרו"מ ודין הערלה?

תאריך: 
09/01/12 י"ד טבת התשע"ב
x

Audio Playlist