דילוג לתוכן העיקרי

סופר סת"ם שקבל ס"ת בתורת משכון, האם רשאי להעתיק ממנו לס"ת חדש שהוא כותב ?

באלו נסיבות מותר להשתמש בס"ת שהופקד אצלו ולא יחשב כשולח יד בפקדון ?

היש לחשוש לאיסור רבית כאשר מלווה נהנה משימוש בערבון שנמסר לו ע"י הלווה?