דילוג לתוכן העיקרי

מה יעשה במתנה שכתוצאה משכחה עקב תאונה אין ידוע מי מוסר המתנה ומי המוטב?

תוכן

היש לדון מקרה זה בדיני השומרים שיהיה אולי פטור באונס כתוצאה מהשכחה עקב התאונה?

מה הבדל בין דיני השומרים (שומר חינם או שומר שכר) לדיני שומר אבדה שבעליה אינם ידועים?

בנסיבות שאין אפשרות למצוא את בעלי האבדה, האם המוצא ישמור אותה עד לסוף ימיו?

Subscribe to דיני שומרים