היש חובה על החתן ליחד עדי הקידושין ולומר להם "אתם עדי"?

לפי פסיקת הרמב"ם והשו"ע אין צורך ליחד העדים. מהו, איפוא, מקור המנהג ליחד העדים?

באלו תנאים יש לחשוש גם לפי הרמב"ם לכלל: "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה"?

תאריך: 
25/08/13 י"ט אלול התשע"ג
x

Audio Playlist