מהם הכלים שרשאי ועד בית הכנסת לנקוט כנגד מי שנודר ואינו משלם?

דין הנודרים בבתי כנסת ולא משלמים

  • כל הנודר נדר ואינו משלם, יש לו חטא. וחז"ל אמרו, שבעוון נדרים (שלא משלמים אותם) אשתו של אדם מתה מן העולם הזה.
  • הנודר בבתי כנסת כדי לזכות במצווה, שליח ציבור בתפילה, לעלות לתורה וכיו"ב, ואינו משלם, ניתן לתבעו לדין תורה, ולחייבו לשלם.
    משום שהנדרים הללו אמורים לשמש כמקור לכיסוי הוצאות שוטפות של בית הכנסת, חשמל, ניקיון, ריהוט, שיפוצים, סידורים וספרי קודש ועוד.
    ומי שנודר ואינו משלם, גורם נזק כספי לציבור, וגם פוגע בקודמו שהציע סכום נמוך, והיה משלם, והפסידו את המצווה.
  • אסיפה כללית של מתפללי בית הכנסת רשאית לקבל החלטה ולפרסמה, שכל נודר שנודר ולא משלם עד סכום מסוים, או במספר מקרים מסוים, שיהיה ניתן למנוע ממנו השתתפות ב"קניית" מצוות, או באמירת מי שבירך או השכבות וכיו"ב.
  • אסור להנהלת בית הכנסת לפרסם את שמות הנודרים שאינם משלמים, אלא אם כן קיבלה רשות מבית הדין.

תקציר

שאלו חברים יקרים העוסקים בצרכי ציבור באמונה, שאלה מקירות ליבם, בדבר אחים יקרים אשר נדבה ליבם לנדור בבית הכנסת עבור מברכים, עבור תפילות, עבור מי שברך, וכיוצא בדברים האלה, כמנהגים הנהוגים. אבל בעוונותינו המרובים, יש מי מהם שאינם משלמים את נדריהם, לא זו בלבד שהם מאחרים איחורים גסים מאוד מאוד, אלא שיש כאלה שלא משלמים, ולא עוד אלא יש ובזמן ששליחי ציבור והגבאים פונים אליהם, אזי יש מי מהם שמגיבים בצורה מאוד לא נעימה כלפי אותם שליחי ציבור. ולכן שואלים אותם שליחי ציבור שנפשם בכפם, כדת מה לעשות במציאות העכורה הזאת.

והתשובה: אכן באמת, מדובר בדבר מאוד מאוד חשוב שחייבים להתייחס אליו, התורה אומרת: "כי תידור נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו ה' אלוקיך מעמך והיה בך חטא". על הנודרים לדעת שנדרי הקדש הם בינם ובין המקום, בינם ובין הקב"ה. ובתמנית אומרים הקב"ה הוא 'גרימה', כלומר הוא הבעל דין שלו. "כי דרש ידרשנו ה' אלוקיך מעמך". ועל האדם שאיננו פורע את נדרו נאמר "והיה בך חטא". ואמרו חכמים "בך חטא ולא באשתך חטא". כי חכמי ישראל בגמרא במסכת שבת דף לב עמוד ב' אמרו "בעוון נדרים אשתו של אדם מתה שנאמר 'למה יקח משכבך מתחתיך'". כלומר, שחס ושלום אם אדם נודר ולא משלם יש ואולי האישה נדרשת לעלות לישיבה של מעלה. ולכאורה, מה אשמתה של האישה בבעל שנודר ולא משלם? אלא שהבעל נוהג לומר לגזברים לגבאים, תראו הנכסים שלי משועבדים לכתובת אשתי, אשתי דורשת כל מיני דברים לצרכי הבית ונבצר ממני מלשלם, בתמנית אומרים 'יתעדר' כלומר האליבי שלו הוא אשתו, ולכן אומרים מאחר ואתה נודר ולא משלם, והאליבי שלך לאי תשלום הוא אשתך, אז אם כן, הקב"ה ייקח את אשתך. לא כעונש בשבילה, כי היא תהיה בעולם האמת בין מלאכים אבל אתה תישאר בעולם הזה בלי עזר כנגדך בגלל זה שאתה מסתתר מאחוריה, ולא משלם את הנדרים.

נאמר בהמשך, "וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת לה' אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך". מדובר כאן על נדרי הקדשות ערכים חרמים שנודרים לבית המקדש. ואם עוברים שלושה רגלים עוברים על בל תאחר, אבל כבר ברגע הראשון יש מצוות עשה- מוצא שפתיך תשמור ועשית, ומיד צריך לקיים את פרעון הנדר, אבל 'ועשית' דרשו חכמים בירושלמי אזהרה לבית דין שיעשוך, ומכאן לבית דין למשכון, כלומר על נדרי הקדשות בית דין יכולים להפעיל מערכת של הוצאה לפועל בשביל נדרי הקדשות, כדי שהאדם שנדר ערכים חרמים והקדשות לבית המקדש שיקיים. אבל הנדרים לבית הכנסת אינם בגדר נדרי הקדשות. הם משהו ביניים, בין נדרי צדקה ובין נדרי הקדשות. לכן יש לנו קושי, אם אנחנו יכולים להפנות את הדברים האלה להוצאה לפועל, התשובה: אם היה מדובר באדם אשר בא ונודר ללא כל קשר עם מערכת מכירות, מה שאנחנו קוראים מערכת מכירות של מצוות בית הכנסת, אלא בא אדם ותורם  בשביל בית הכנסת כך וכך והוא לא מקיים, קצת קשה להפעיל גבייה במערכת הוצאה לפועל, כי זה בינו ובין הקב"ה. מה גם שהוא רק נדר בפיו, דרך אגב אלה נדרי מצווה שלא מתירים אותם. כי נדרי מצווה לא מתירים, אז זה מלכוד, מצד אחד אין מתירים לו את הנדר, ומצד שני גם קשה לאכוף נדר כזה. אבל הנדרים לבית הכנסת שעליהם אנחנו מדברים, יש עליהם מסגרת ובסיס הלכתי שונה, מדוע? כי על ההנהלה של בית הכנסת להכריז שהם ממנים את החשמל ואת הניקיון של בית הכנסת והשיפוצים מהכספים  שמצטברים מהמכירות הללו. ולכן, אדם אשר נודר ולא משלם, הוא גוזל את בית הכנסת, הוא מזיק את בית הכנסת. כי נודר זה שלא שילם מנע מזה שקדם לו לזכות במצווה ולשלם, ואז יש ממה לממן את ההוצאות להחזקת בית הכנסת ועל ידי זה שנודר מעלה בקודש ולא משלם אז נגרם חסר בכספי בית הכנסת ואין יכולת לממן את ההוצאות השוטפות של בית הכנסת. כלומר הנדר הזה הוא לא נדר רגיל הוא נדר הסכמי, הוא מעין מכירה, ולכן על בית הכנסת לפרסם ולומר, מאחר שזהו נדר הסכמי, וזה נועד לממן את בית הכנסת, כל מי שנודר ואיננו משלם עלול להיתבע לבית דין בדיני תורה על זה  שהוא לא משלם. עליכם לדעת שהנושאים האלה כבר בעבר דנו בהם בדין תורה, כך לדוגמה בשאלות ותשובות יוסף אומץ להחיד"א סימן נ"ז אסר מכירה פומבית של מצוות גלילת ספר תורה ופתיחת ההיכל על ידי איש קש שמוסיף. כלומר היו כאלה, ויש כאלה עד היום בבתי כנסת איש קש שגורמים שיהיה מחיר גבוהה כדי לגרום לאחרים לנקוב מחיר יותר גבוהה, ונתנו הגנה לאדם הנודר שהוא תרם יותר כדי לזכות במצווה בגלל הפעלת איש קש, כי זה מעשה הונאה. ואם כן כמו שלו יש הגנה, כך צריכה להיות הגנה לבית הכנסת למי שנודר רגיל בלי איש קש, וכאמור הוא לא משלם ובית הכנסת יוצא ניזוק, כלומר הציבור הכללי יוצא ניזוק, ולכן ניתן לתבוע נודר שלא משלם לבית הדין בגלל שנדרים אלו הם ההסכמים. אבל וטוב לפרסם את התשובה הזאת בקרב הציבור, שידעו שהנדרים האלה הם מהווים את התשתית להחזקת בית הכנסת. לכן כל מי שנודר ואינו משלם גורם נזק לציבור וגורם נזק למימון ההוצאות השוטפות והוא עלול להיתבע לבית דין לדין תורה עבור זה שהוא לא משלם כדי לאכוף את התשלום, ויש לפרסם זאת בלוח המודעות לפרסם מי משלם ומי אינו משלם, זה נקרא הלבנת פנים, ואסור להלבין פני אדם אלא בהיתר של בית הדין. בלי היתר של בית הדין זה יהיה מסוכן מאוד. בני אדם יתחילו להפיץ דברים כאלה ולעשות מזה מה שנקרא ביימנו שיימינג, לבייש בני אדם, לכן יש להוסיף באותה מודעה שאם אכן באמת אדם לא משלם הרי הוא ייתבע בבית הדין ובין היתר בית הדין יידרש להורות להם לפרסם מי שלא משלם. כמו כן גם ניתן לפרסם ולומר שמי שאיננו משלם, נודר ואינו משלם שלוש פעמים בפרק זמן כזה וכזה, אזי ישללו ממנו את האפשרות להשתתף במכירות הללו וזו צריכה להיות החלטה שתתקבל באסיפה הכללית, שאז יש לה תוקף. כי בתי הכנסת שלנו היום בגלל שהם עמותות ובגלל שיש להם בסיס משפטי שנקרא אסיפה כללית, אז אסיפה כללית תקבע שכיוון שההוצאות האלה מהוות את המימון של ההוצאות השותפות, כל מי שנודר ואינו משלם בפרק זמן כזה וכזה, מספר פעמים כזה וכזה, סכומים כאלה וכאלה כפי שהאסיפה הכללית תחליט, אזי תופקע ממנו האפשרות מלהשתתף במכירות. כמו כן הוא עלול להיתבע בבית הדין בשביל לאכוף את התשלום וכן בשביל לפרסם מי שאיננו משלם, והקב"ה יערה רוחו ממרומים ויזכה אותנו להבין שכל מי שרוצה לנדור נדרים לבית הכנסת שזה באמת מצווה גדולה מאוד מאוד, אבל שיהיו ליבו ופיו שווים, ויבצע את זה מהר ככל היותר, ואז זו תהיה מצווה גדולה וזכות גדולה, תהיה לו ולבני ביתו עדי עד.

תאריך: 
10/07/16 ד' תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist