האם המגדר חצרו בעד פרץ מים מצינור העירייה נחשב כמציל ממונו בממון חברו?

x

Audio Playlist