מצלמות בקלפיות, כן או לא? מהי דעת ההלכה

האם לפי ההלכה מותר או צריכים לשים מצלמות בקלפיות בזמן הבחירות?

התשובה לכך היא חיובית. אכן, לפי ההלכה מותר לקבוע מצלמות בקלפיות. לא בתא היכן שמתבודד האדם לבחור בצנעה שם אסור בשום פנים ואופן לשים מצלמות, אבל היכן שנמצאת הוועדה שם יש צורך לקבוע מצלמות.

לא מבעיא שמותר, אלא מסיבות שכבר נתגלו זיופים, וזיופים לא שגויים אלא זיופים קשים, הרי חייבים לקבוע מצלמות.

כאן המקום להעיר שלפי ההלכה "על פי שני עדים יקום דבר לא יומת על פי עד אחד", אלא רק על פי שני עדים. פרשו המפרשים מדוע על פי שני עדים ולא על פי עד אחד? אם העד הזה נאמן ועומד בחקירות ובדרישות מדוע שלא יענישו, ירשיעו, יענישו את הנאשם מכוח זה שהשופטים משתכנעים שהעדות הזו אמינה כמו שמקובל כיום בבית המשפט הכללי?

לפי התורה, אין מענישין על פי עד אחד אלא על פי שניים כי שניים גם אם תיאמו עמדות הרי סוף סוף עדיין ניתן לגלות זאת על ידי חקירות ודרישות, לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו. או אפשר לעלות על כך שאחד הוא שקרן ואחד איננו שקרן. אפשר לעלות על כך ששניהם שקרנים. אפשר לעלות על כך שיש מישהו טועה, לא שקרן, ואחד איננו טועה. אפשר לעלות על כך ששניהם טועים. כיוון שיש שני עדים וכל אחד נחקר בפני עצמו, אז הוא מכשיר שמאפשר לגלות את האמת.

וכן לעניין הקלפיות, הרי כל ועדת הקלפי בנויה מנציגים פוליטיים שונים. וזאת מדוע? כדי שכל אחד לא רק ישמור על כלל הציבור ישמור על השני, כי הם לא מאמינים אחד לשני. אז אם הם לא מאמינים זה לזה, והם שולחים נציגות פוליטית כדי שישמרו זה על זה, אז מה להם כי ילינו אם קובעים מצלמות?!

אמנם דווקא לפי ההלכה יש משהו מעניין, שעד כשהוא מעיד, ועד כשר כשהוא מעיד, הוא איננו נשבע 'אני נשבע לומר את האמת וכל האמת' ונשבע בשם ה' כפי שהיה במשפט הכללי. כי אצלנו אם העד הוא כשר, אוי ואבוי אם אני משביע אותו תגיד את האמת. כי אז אני כבר מטיל בו ספק, אז איך אני יכול להשביע אותו? ז"א אצלנו, כיוון שמדובר במשפט ערכי שמחנך לערכים מגיל אפס, יש מורא שמיים אזי העד מעיד אבל בלי שבועה. שיטת המשפט הכללי כשהיו משביעים, היו אומרים, נשבע לומר את האמת וכל האמת. אם כן יש חוסר אמון. אם יש חוסר אמון, מהי התקנה? להתקין אביזרים אשר יסלקו מאיתנו כל הספקות. נמצאנו למדים שלפי ההלכה בוודאי ובוודאי שמותר ובנסיבות מסויימות אפילו חייבים לעשות מעשים להסרת הספקות.

אומרים חכמים שאם תלמיד שומע את רבו מטמא את הטהור, מטהר את הטמא, מזכה את החייב, מחייב את הזכאי ולאו דווקא בנסיבות של רשע אלא בטעות, חייב התלמיד להעיר לרבו, בפני כולם, בדרך ארץ, מדוע? כי האמת תורה דרכה. ואם כן איפוא, כאן שיש חששות שמא אולי נציגים פוליטיים בוועדה עלולים להטות לכיוונים שלהם, וכאמור כל אחד שומר על כל אחד, אז בוודאי ובוודאי שיש צורך באמצעים אשר ישפרו את הוודאות שלא נעשים דברים רעים. אם באמת תורת ישראל דואגת שהאמת תורה דרכה ואפילו תלמיד מעיר לרבו, אז וודאי וודאי שכל אחד ואחד מחברי הוועדה יעיר ליו"ר הוועדה ויאמר לו, ההליך הזה לא בסדר. זה כבר הצביע, זה ראיתי בידו שתי מעטפות. הוא לקח עוד מעטפה, כל מיני דברים שהם פגם בהליך הבחירות. הרי זה נועד בשביל בקרה.

דומה שאפילו לפי המשפט הכללי זה דבר שמחוייב המציאות בנסיבות מסויימות. אלא מה? הדבר ברור מעל לכל ספק שיש בעיה בעניין הזה של קביעת מצלמות כל הזמן, מדוע? בני אדם לפעמים נמצאים במבוכה וזה פוגע בצנעת הפרט, או אם נוגעים באף, פה הם נמצאים במצב כזה, בתנוחה כזו או בתנוחה אחרת וכיוצ"ב. לכן, אם באמת המצלמות קבועות כל הזמן, ויודע האדם שיש מצלמות אז בזמן שהוא צריך לעשות משהו, לקנח אף או כאלה דברים. אז מטבע הדברים הוא יפנה, יקום לרגע קט ויחזור. זאת ועוד, אם ישימו מצלמות רק במגזר מסויים, אז באמת יש כאן הכללות ויש כאן תיוג וזה אסור. אבל לקבוע שבכל הקלפיות אפשר לקבוע מצלמות מותר, כי הרי כל מדינתנו היום מצולמת. בני אדם מחזיקים בידיים שלהם מכשירים ומצלמים, לא שואלים אף אחד. מצלמים אותך ברחוב, יש מצלמות בבתים שמצלמות אותך. מצלמות ציבוריות. הרי אין כמעט אירוע פלילי שאחריו לא מנסים לשחזר על ידי מצלמות שנמצאות בקרבת מקום. אז איך אפשר לבוא ולומר בנסיבות האלה של הקלפי לא לצלם?!

והרי מה עושה התקשורת? התקשורת מצלמת, מקליטה, ולא עוד, עוד יותר גרוע שהיא מעבדת וגונבת קולות. התקשורת לוקחת דברים של רב יקר מאוד, חותכת ימינה, חותכת שמאלה ומציגה אותו בתור עבריין, אדם רע, אדם שאיננו איש חינוך אלא אנטי חינוך. זה בדיוק הפוך מהמציאות. אילו היו מקליטים את כל דבריו, היה צדיק תמים. והרי את הפשע והרשע הזה מאפשרת החברה הכללית, וזה מעשים שבכל יום. כי את הכתב לא מעניינת אותו האמת, כמו שאנחנו חושבים. הרבה פעמים הרייטינג וזה שהוא יצר דבר שמדברים עליו, אז האני שלו מעניין אותו יותר מכל דבר. אז לחיות בצביעות ולומר שיש פגמים בצילום הקלפיות, בעוד שמכשירים את השרץ, שמקליטים ומדליפים מהפרקליטות מהמשטרה, מלשכת היועמ"ש, מדליפים בעיתים מסויימים, דברים חלקיים מתוך אינטרסים פוליטיים. הרי כל המדינה מוקלטת, וכל המדינה חיה על לשון הרע וכיוצא בדברים האלה ועל בסיס צילומים והקלטות. אז לבוא ולומרצילום קלפיות אסור?

אינני מדבר מההיבט הפוליטי, לחלוטין לא. אני מדבר מההיבט הענייני הערכי האמיתי. אם באמת רוצים בחירות דמוקרטיות אמיתיות בנסיבות האלה שאף אחד לא מאמין לאף אחד, וכל אחד שומר על כל אחד ראוי שיהיו מצלמות בכל הקלפיות בארץ, ושידעו כולם שיש מצלמות. הרבה פעמים עצם העובדה שיודעים שיש מצלמות זה גורם מרתיע, וכבר נותנים טוהר מסויים. כמו שבכבישים בני אדם יודעים שיש מצלמות קבועות, אז נזהרים יותר. וזה מיטיב. אמנם למרות הכל יש תאונות, אבל זה מיטיב.

לשם כך מבחינה הילכתית אשר היא לא נוגעת לפוליטיקה לא ימינה ולא שמאלה. כאמור, אם באמת נוצרו נסיבות שיש זיופים חובה לקבוע מצלמות ולא רק מותר לקבוע. ונכון לקבוע מצלמות בכל הקלפיות בארץ, כל הזמן, חוץ מהתא הבודד, ולהודיע שיש מצלמות כדי שלא תיפגע צנעת הפרט.

תאריך: 
09/09/19 ט' אלול התשע"ט
x

Audio Playlist