פרס היצירה התורנית התשע"א - דיני ממונות הלכה למעשה בראי הדורות

המועצה הדתית ירושלים – בתי הדין לממונות בשיתוף ארגון "הליכות עם ישראל – המרכז העולמי למשפט התורה" שמו לעצמם מטרה לקדם ולהנחיל את המשפט העברי. לפיכך הקציבה המועצה הדתית ירושלים בתקציבה לשנת תשע"א סכום כספי כפרס למחברי יצירה תורנית בתחום "דיני ממונות הלכה למעשה בראי הדורות".
להורדת מסמך הכללים להשתתפות בפרויקט היצירה התורנית לדיני ממונות - לחץ כאן.

הסכום הכספי כאמור יחולק בין מחברי היצירות התורניות הטובות ביותר באופן הבא:
1. היצירה התורנית אשר תמצא כעבודה הטובה ביותר תזכה את מחברה בפרס כספי בסך 20,000 ₪.
2. היצירה התורנית אשר תדורג במקום השני תזכה את מחברה בפרס כספי בסך 15,000 ₪.
3. היצירה התורנית אשר תדורג במקום השלישי תזכה את מחברה בפרס כספי בסך 10,000 ₪.
4. שלושת היצירות התורניות אשר תדורגנה מתחת למקום השלישי יזכו את מחבריהם בפרס כספי של 5,000 ₪ כל אחת.
המבקש להשתתף בתחרות הזכייה בפרס היצירה התורנית לעמוד בתנאים הבאים:
1. היצירה התורנית תהיה באחד מהנושאים הבאים:
1.1. ההזדקקות לערכאות של גויים לשפיטה או לאכיפה.
1.2. דינא דמלכותא דינא.
1.3. דיני קנסות בזמן הזה.
1.4. גרמי וגרמא בנזיקין, הלכה למעשה.
1.5. ירושת הבת והאישה.
1.6. חרמות ונידויים כאמצעי כפייה ואכיפה.
1.7. השבעות בבתי דין. 
1.8. הוצאות משפט.
1.9. סמכות בית הדין לדון לזבל"א.
1.10. ערעורים וסופיות הדין.
1.11. כשרות העדים לסוגיהם השונים לרבות מומחים ואמצעים טכנולוגיים וכיו"ב.

2. המגמה בעבודות:
להתחקות במקורות ההלכה העוסקים בהלכה למעשה, כיצד נהגו בתי הדין בדורות השונים ובמקומות השונים, הלכה למעשה, בעניינים האמורים בנושאים דלעיל. לצורך כך על הכותבים המתחרים להשתמש במאגרי מידע תורניים, כמו: אוצר החכמה, פרויקט השו"ת, אוצר משה וכדומה, בפנקסי קהילות ובתקנות קהילות.

3. כללים להגשת העבודה:
3.1. העבודה תהיה בהיקף של לא פחות מ- 100 עמודים, בגודל A4 בפונט "דוד" בגודל 12 ברווח של שורה וחצי.
3.2. העבודה תהיה כרוכה בכריכת חום או בספירלה.
3.3. העבודה תכלול: תוכן עניינים וציון מקורות (רשימה ביבליוגראפית).
3.4. העבודה תוגש ב – 4 עותקים.
3.5. בעותק אחד בלבד של העבודה יצוינו פרטי מגיש העבודה: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספרי טלפון.
3.6. אין לציין באף אחד מהעותקים האחרים פרטים מזהים של המחבר, ציון פרטים מזהים של המחבר יביא לפסילת העבודה.
3.7. על העבודה להגיע למשרדי המועצה הדתית, רח' החבצלת 12 ירושלים ללשכת היו"ר עד ליום שני א' אב תשע"א (1 אוגוסט 2011) שעה
      12:00. עבודה שתגיע לאחר המועד לא תיבדק. (המועד הוארך לתאריך חדש!)
3.8. על מגיש העבודה לקבל אישור בכתב על מסירת העבודה ובא יצויין מועד קבלתה (תאריך ושעה).
3.9. השתתפות בתחרות כרוכה בתשלום בסך 100 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
3.10. לעבודות יש לצרף עותק מאושר על ידי בנק על ביצוע התשלום. עבודה שתוגש ללא אישור כאמור לא תבדק.
3.11. עבודות שפורסמו בעבר לא יזכו את כותביהן בפרס.

4. נוהל קביעת הזוכים:
4.1. ועדת הפרס תמנה בוחנים לבדיקת העבודות.
4.2. על הבוחנים לדרג את העבודות שהועברו לבדיקתם.
4.3. העבודות שהבוחנים דירגו כעבודות הטובות ביותר יועברו לועדת בוחנים בראשות הרה"ג הרב שלמה עמאר, הראשון לציון הרב הראשי לישראל,
אשר ידרגו את ששת המחברים הזוכים.

5. הפרסים יחולקו אי"ה בכנס העולמי ה- 21 לדיני ממונות שיתקיים בעזהי"ת במהלך חודש כסליו תשע"ב.

6. העבודות שהוגשו על ידי המחברים הזוכים שדורגו בשלושת המקומות הראשונים יפורסמו אי"ה בספר מיוחד שיצא לרגל הכנס.

7. מחברי העבודות שנבחרו כטובות ביותר ירצו על עבודתם בפני באי הכנס במהלך ימי הכנס.

8. העבודות שהוגשו על ידי המחברים הזוכים ושדורגו בשלושת המקומות הראשונים יהיו אורחי הכנס וישהו במהלך הכנס בבית המלון עם בנות זוגם.

תאריך: 
19/05/11 ט"ו אייר התשע"א
x

Audio Playlist