תפילה וברכה

שאלה: 

לק"י
שלום לכבוד הרב
א. בתפילת מנחה שאחרי הסתתרות החמה ,האם יש לסיים את חזרת הש"צ לפני צאת הכוכבים ?
ב. האם בסיום התפילה יש לומר עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו וכו' ואז לכרוע וליתן שלום לשמאלו ולימינו?
ג. כתב רבינו (ברכות פ"ד, יב )"ודברים שאינן מחמת הסעודה שבאו בתוך הסעודה טעונין ברכה לפניהן ואין טעונין ברכה לאחריהן"
לו יצויר כי לאחר הסעודה נאכל מאכל שאינו בבחינת זן ושכח ולא ברך ברכה אחרונה, האם ייפטר בברכת המזון?
תודה רבה

תשובה: 

א. לפי רבינו, מותר לכתחילה להתחיל את התפילה (מנחה) אחרי הסתתרות כדור החמה, אבל רק שבצאת הכוכבים, לרבות חזרת הש"ץ (רבינו, תפילה, ג, ד, ופירוש מארי שם, אות ט).

ולפי מרן, לכתחילה יש להתפלל מנחה לפני הסתתרות כדור החמה, ורק בדיעבד, אחרי הסתתרות כדור החמה.

ובכל מקרה רק עד צאת הכוכבים, לרבות חזרת הש"ץ.

ב. אכן אתה צודק, שלפי רבינו, רק בתום התפילה, כורע, תפילה, ה, י.

אולם עיין דברי מארי, שם, אות לד, אחרי שהביא את דברי הרד"ע כתב את המייחד שיטת רבינו, שבכריעה אחת פונה לשמאלו ולימינו, בלי אמירה כל שהיא, ובלי כריעה לפנים. וכל זה אינו מנהגנו שאנו כורעים תוך כדי אמירת עושה שלום. אך אין זה מעלה ולא מוריד, כי כל אמירת תחנונים אלו אלקי נצור ועושה שלום חדרו לסידורי תימן רק במאה ה 16.

ג. מבחינה עקרונית לפי רבינו, דברים שאינם מחמת הסעודה, שבאו לאחר הסעודה ולפני ברכת המזון, יש לברך עליהם לפניהם ולאחריהם, כי אין ברכת המוציא פוטרת אותם, ואין ברכת המזון פוטרת אותם.

ולכן, אם לא בירך ברכה אחריהם, כפי שאלתך, יצטרך לברך אותה ברכה אחרי ברכת המזון. אולם מעשים בכל יום שמגישים באולמות אחרי הסעודה, לפתנים וכיו"ב, דברים שאינם מחמת הסעודה, ואין מברכים אחריהם, ונמשכים אחרי התוספות והשו"ע, שאין מושכין ידיהם מן הפת עד ברכת המזון, עיין שו"ע, או"ח, קעז, ב.

תאריך: 
07/11/17 י"ח חשון התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist