ציצית ותפילין

שאלה: 

שלום מארי.
1) לגבי קשירת הציצית: האם עלינו לנהוג כיום כמנהג תימן כפי שמעיד מארי (עם הקשר הכפול הראשון), או כפסק רבנו?
2) האם הנחת תפילין כל היום כמנהג הקדום וכפשט פסק הרמב"ם רצויה? האם לבחור ישיבה? ואם לא מקובל באותו המקום, בצנעה רצוי?

תשובה: 

1. בודאי שאם אדם ינהג כרינו - יצא. לכתחילה יש לשמור על מנהג אבות.

2. אפשר להניח תפילין במשך היום, ובלבד שלא יסיח דעתו. גדר הסכת דעת לעניין תפילין טעונה בירור. שהרי האדם עובד ומטפל בעסקיו והוא עם תפילין, כי דין הנחת תפילין במשך היום לא נאמר רק ליושבים כל היום בבתי כנסיות ובתי מדרשות, על כרחנו לומר, שמחשבות שליליות או דפוסי התנהגות שליליים הם בגדר הסחת דעת, כגון מושב לצים, שכרות וכיו"ב. הגע בעצמך חז"ל מנעו מן הכהנים לשאת כפיהם במנחה מחמת שכרות. ולכן נמנעו רבים מלהניח תפילין במשך היום, ורק בתפילת שחרית או בתפילת  מנחה בתענית, שאין חשש שכרות.

תאריך: 
11/02/19 ו' אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist