דילוג לתוכן העיקרי

פסוקים בשבת בבקר

שאלה

שלום רב בשחרית שלשבת אומרים לפני הכנסת ס"ת פסוקי "ברוך ה' אשר נתן מנוחה....... יהי ה'.. וכו"' יורנו הרב מה טעם אמירת פסוקים אלו ומה עניינם לכאן ושכמ"ה.

תשובה

ברוך אשר נתן מנוחה הם פסוקים לכבוד התורה, אינם ברס"ג ולא ברמב"ם ולא בתכלאל הקדמונים. אבל הם מופיעים בתכלאל משתא שבזי ובתכלאל עץ חיים למהרי"ץ. מקורם מיהדות ספרד, עיין ספר אבודרהם, עמ' קעד. עיין שו"ת פעולת צדיק למהרי"ץ ח"ג, רלב, שכל הפסוקים שנהגו לומר לפני מוסף אחרי הכנסת ס"ת, ברוך ה' אשר נתן מנוחה. ומזמור הבו לה' ועוד, לא היו במנהג הקדמון "רק האחרונים תקנום ע"פ הזוהר וע"פ מקובלים".