אכילה במסעדות

שאלה: 

הרמב"ם כותב רמב"ם בהלכות דעות פרק ה הלכה ב כשהחכם אוכל מעט זה הראוי לו לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות, ולא יאכל אצל עמי הארץ ולא על אותן השלחנות המלאים קיא צואה, ולא ירבה סעודותיו בכל מקום ואפילו עם החכמים, ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, ואין ראוי לו לאכול אלא בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת אירוסין ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם, והצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה שלהן. *האם אסור לאכול במסעדות? מה גדר מסעדה לפי הרמב"ם האם אלו ששולחנותיהן בחוץ (שאסור) או אלו שגם בפנים (ומותר)? האם לא נשתנו הרגלי בני אדם מתקופת הרמב"ם לימינו שהיום רגילים לאכול במסעדות? וזאת אע"פ שהרמב"ם כותב בתחילת ההלכה "כשהחכם"...
תודה רבה.

תשובה: 

לת"ח אין לאכול במסעדות. אני עושה זאת בחו"ל, בדיעבד ובשעת דוחק, ובקרן זווית של המסעדה.

תאריך: 
03/06/04 י"ג סיון התשס"ד
x

Audio Playlist