נטילת ידיים טרם קידוש

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
בהלכות שבת פרק כ"ט פסק רבנו כי "מי שנתכוון לקדש על היין בלילי שבת, ושכח ונטל ידיו קודם שיקדש–הרי זה מקדש על הפת, ואינו מקדש על היין אחר שנטל ידיו לסעודה." בהלכות ברכות פרק ו פסק רבנו כי: "נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום ואינו צריך ליטול את ידיו לכל אכילה ואכילה והוא שלא יסיח דעתו מהן אבל אם הסיח דעתו מהן צריך ליטול ידיו בכל עת שצריך נטילה." שאלה: האם מי שנוטל ידיו טרם הקידוש באופן מודע (לא שכח שהרמב"ם מדבר עליו בהלכות שבת), ואינו מסיח דעתו מהן, ואינו מתאווה לאכול פת ויש לו יין, חייב לקדש על הפת? האם מלכתחילה מותר ליטול ידיים טרם הקידוש, ולקדש על היין ולא על הפת?
תודה.

תשובה: 

לגבי קידוש יש דין מיוחד, שיש ליטול ידיים, רק לאחר שמקדש על הכוס, כי זו גזירה מדרבנן בגלל דיני טהרה, זו שיטת ב"ה. ולכן אין לנהוג לכתחילה בליל שבת וליטול ואח"כ לקדש על היין. עיין דברי מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, על רבינו, שבת, כט, הלכה ו, אות כא, והלכה ט, אות כו.

תאריך: 
18/10/17 כ"ח תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist