דילוג לתוכן העיקרי

בחירות

שאלה

הואיל ויש המשך לנושא, להלן המשך תגובתי:
ה ד מ ו ק ר ט י ה היא זו שנותנת זכות הצבעה לכל אזרח. אם זה היה עניין הלכתי/דתי, ערבי לא היה מקבל זכות הצבעה. ועוד, אם להצביע למפלגה לא דתייה היא עברירה מבחינה דתית והמלווה מסעיה לדבר עבירה - כל הקלפיות המייצגות מפלגות כאלה פסולות מצד ההלכתי ומי שמשתתף בבחירות מסעיה לעבריינים! אם הרב ערוסי רוצה הלכה, יש לאסור הצבעה בכלל. אם הרב רוצה דמוקרטיה, אי אפשר לאסור לאזרח להצביע למפלגה לא או אנטי-דתית. המסכנה: אין לערבב הלכה בדבר שברשות. גם וגם זה יצירת שעטנז, ושעטנז אסור מן התורה.

תשובה

מבחינה הלכתית, הרבים יכולים להסכים, על הליך, אפילו שחלקו אינו תואם את ההלכה, עיין שו"ת אורח משפט להראי"ה קוק, הל' דיינים, סי' ב.

ושם ניתן לראות שהליכים דמוקרטיים, הם מעוגנים בהלכה, ואינם סותרים ואינם בגדר שעטנז.