דילוג לתוכן העיקרי

טעם נטילה לדבר שטיבולו במשקה לדעת הרמב"ם

שאלה

שלום הרב!
בפירוש למשנה בחולין (ב ה) כתב הרמב"ם:
"ואם נגעו אותם הידים הטמאות באוכל מוכשר [ע"י משקה] נעשה שלישי כמו שכבר שהזכרנו מעט מזה בתחלת פסחים, ואין חוששין לשלישי בחולין כלל כמו שיתבאר במסכת טהרות."
אך אנו יודעים (גם מדברי הרמב"ם עצמו בחגיגה ובהלכות טהרות) שמשקים הופכים להיות ראשון לטומאה ו"כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה".
אם כן איך הרמב"ם כותב שמאכל חולין המוכשר לקבל טומאה ע"י משקין יהיה רק שלישי לטומאה?
תודה רבה!

תשובה

אין שלישי בחולין מדין תורה כלל. אבל מדרבנן גזרו, שהפוסל בתרומה דהיינו שלישי, מטמא משקין להיות תחילה.