דילוג לתוכן העיקרי

מה פירוש האגדה במסכת שבת דף קי עמוד א:

שאלה

האי איתתא דחזיא חיויא ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה אי לא יהיב דעתיה עילוה תשלח מאנה ונשדייה קמיה אי מכרך בהו דעתיה עילוה ואי לא לא יהיב דעתיה עילוה מאי תקנתה תשמש קמיה איכא דאמרי כ"ש דתקיף ליה יצריה אלא תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה ותימא דישתנא אנא האי איתתא דעייל בה חיויא ליפסעה ולתבוה אתרתי חביתא וליתי בישרא שמנה ולישדי אגומרי וליתי אגנא דתחלי וחמרא ריחתנא ולותבו התם וליטרוקינהו בהדי הדדי ולינקוט צבתא בידה דכי מירח ריחא נפיק ואתי ולישקליה וליקלייה בנורא דאי לא הדר עילוה:

תשובה

הנחש הוא גבר שרוצה להתחיל עם האישה, והציעו לה לבדוק את כוונותיו ע"י שתשליך בגדים מבגדיה, ואם הוא נוטלם ומתלפף בהם, סימן שהוא חושק בה ותתרחק ממנו, ותאמר לו שהיא נשואה, או תאמר לו שהיא נידה וכיו"ב.