דילוג לתוכן העיקרי

צבא ושבט לוי

שאלה

שלום וברכה,
האם לשיטת רבנו שבט לוי פטור ממצוות עשה של מלחמת חובה
של "עזרת ישראל מיד צר"?

תשובה

הרבה התקשו בדברי רבנו אלה, כאן בשמיטה ויובל ששבט לוי לא עורכין מלחמה כשאר ישראל.

שהרי ממקורות אחרים בדברי רבנו, נראה שהם משתתפים במלחמת מצווה, ואין לומר ממלחמה להצלה מיד צר שאפילו חתן וכלה משתתפים, ואפילו במלחמת רשות, כתב רבנו שכהן מותר באשה יפת תואר, ולכן נראה שאינם עורכים מלחמה כשאר ישראל, אלא בתפקידי מלחמה אחרים.

או שכוונת רבנו, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין, כלומר אין הם נלחמים בכיבוש הארץ, כדי שיזכו לנחלה, כשאר שבטי ישראל, כי ה' נחלתם, אלא רק כמסייעים לאחיהם.

והראיה שרבנו כתב שבכל המלחמות אין שבט לוי מקבל חלק בביזה, אבל במלחמות שלאחר שכבשו כל א"י המובטחת, בימות המשיח, יש לשבט לוי חלק בביזה, כי אלו מלחמות שאינן מצוה, אלא לצורך נחלה.