המשך דיני אבוקה להבדלה ודין ״ייאותו לאורו״

מקורות: ברכות דף כז: ודף נב: - דף נד.
הלכה: רמב״ם, שבת, פרק כ״ט.

תאריך: 
05/12/14 י"ב כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist