שימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים חלק א - דיני כוחו וכח כוחו בשבת

השימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים כגון: דלת עם חיישנים, מד מים, עגלת נכים, תריסים חשמליים, מקררים עם חיישנים וכל כיוצא בזה
הרמב"ם הלכות שבת

לחצו כאן לסיכום סדרת השיעורים בנושא

כתב רבינו בהלכות שבת פרק ט"ו:

טז  חצר שהיא פחותה מארבע אמות על ארבע אמות--אין שופכין בתוכה מים בשבת, מפני שהן יוצאין לרשות הרבים במהרה.  לפיכך צריך לעשות גומה מחזקת סאתיים בתוך החצר, או ברשות הרבים בצד החצר, כדי שיהיו המים נקבצים לתוכה; וצריך לבנות עליה כיפה מבחוץ, כדי שלא תיראה העוקה הזאת מרשות הרבים.  והחצר והאכסדרה, מצטרפין לארבע אמות; וכמה הוא המקום שמחזיק סאתיים, חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה חומשי אמה.

יז  הייתה העוקה פחותה מסאתיים, שופכין לה מלואה; הייתה סאתיים, שופכין לה אפילו שישים סאה של מים, ואף על פי שהמים יתגברו, ויפוצו מעל הגומה לחוץ.  במה דברים אמורים, בימות הגשמים, שהחצרות מתקלקלות וסתם צינורות מקלחין, ולא יבואו הרואים לומר שזה משתמש והמים יוצאים מכוחו לרשות הרבים.  אבל בימות החמה--אם הייתה מחזקת סאתיים, אין שופכין לה אלא סאתיים; הייתה פחותה מסאתיים, אין שופכין לה כל עיקר.

יח  ביב ששופכין לו מים, והן נזחלין והולכין תחת הקרקע ויוצאין לרשות הרבים, וכן צינור ששופכין על פיו מים, והן נזחלין על הכותל ויורדין לרשות הרבים--אפילו היה אורך הכותל או אורך הדרך שתחת הארץ מאה אמה, אסור לשפוך על פי הביב או על פי הצינור, מפני שהמים יוצאין מכוחו לרשות הרבים; אלא שופך חוץ לביב, והן יורדין לביב.

יט  במה דברים אמורים, בימות החמה; אבל בימות הגשמים, שופך ושונה ואינו נמנע, שסתם צינורות מקלחין הן, ואדם רוצה שייבלעו המים במקומן.  היה שופך על פי הביב, והמים יוצאין לכרמלית--הרי זה מותר, ואפילו בימות החמה:  שלא גזרו על כוחו בכרמלית.  לפיכך מותר לשפוך על כותל הספינה, והם יורדין לים.

  1. יש להבחין בין כוחו לכוח כוחו.
  2. כאשר תוצאת הפעולה היא וודאית ומיידית הרי זה אסור בשבת כאילו עשה את הפעולה באופן ישיר.
  3. ולכן בחצר פחותה מ-4 אמות שאין המים נבלעים בה אלא יוצאים החוצה, יש גם וודאות וגם מיידיות (מפני שהן יוצאין לרשות הרבים במהרה) ולכן אסור.
  4. אולם אם יעשה גומה הרי שאין כאן כוחו אלא כח כוחו ולכן זה מותר.
  5. בחצר גדולה מ-4 אמות הרי המים ייבלעו בה ולכן גם אם יצאו החוצה הרי שזה בדר של דבר שאינו מתכווין.
  6. אסור לשפוך לצינור אפילו ארוך 100 אמה (הלכה יח) כי יש כאן וודאות וזה כוחו. אולם מותר לשפוך לחצר ומהחצר המים יזרמו לצינור כי זה כח כוחו.
  7. אם המים בצינור יוצאים לכרמלית הרי זה מותר כי לא גזרו על כוחו בכרמלית.
תאריך: 
31/12/15 י"ח טבת התשע"ו
x

Audio Playlist