דילוג לתוכן העיקרי

איברים תותבים וביוניים בהלכה - חלק ג

נושא הלכתי רלבנטי: מלאכות, איסורים ועשיית מצוות כלאחר יד

לענין שבת: גמרא שבת, סה, א – סו, א רבינו, הל' שבת
לעניין מצוות חליצה יבמות, קא, קג, קה