דיני חצרות ושיתופי מבואות

יום השישי כב' אב התשע''ח
הלכה למעשה בימינו
גמרא: עירובין דף סט ע”ב-עב ע”ב
רבינו, הל' עירובין

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪