האסטרולוגיה בהלכה

מקורות:
גמרא, פסחים, קיג, ב
סנהדרין, סה, ב
נדרים, לב, ע"א
שבת, קכט, ע"ב
שבת, קנו, ע"א
רבינו, פיהמ"ש, ע"ז, ד, ז והל' ע"ז

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪