מכירת חמץ לגוי

מקורות:
פסחים, יג, א; כא, א
ירושלמי, פסחים, פ"ב, ה"ב
רבינו, הל' חמץ ומצה

תאריך: 
03/04/19 כ"ו אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist